Algemene voorwaarden

Hieronder kan u de Algemene Voorwaarden van Infinity Select Bvba, Albertkanaalbaan 13/6, 2110 Wijnegem, BE 0896.207.051, vinden. De ondervermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingsovereenkomsten afgesloten door Infinity Select Bvba:

Artikel 1 . Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, overeenkomst of prestatie uitgevoerd door Infinity Select bvba voor een opdrachtgever. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door het cliënteel van Infinity Select bvba. Zij blijven onverminderd van kracht, zelfs indien zij in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgevers, behalve wanneer Infinity Select bvba laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard.

De algemene voorwaarden van Infinity Select bvba mogen geen doorhalingen of wijzigingen bevatten. Afwijkingen zijn slechts mogelijk indien zij expliciet werden aanvaard door Infinity Select bvba in een aparte overeenkomst.

Artikel 2. Deontologische code

Infinity Select bvba handelt in overeenstemming met de ethische gedragscode die van toepassing is op private arbeidsbemiddeling. Dit houdt mede in dat Infinity Select bvba de wetgeving inzake werving en selectie kantoren en de wet betreffende de bescherming van de privacy respecteert.

Artikel 3. Confidentialiteit

Zowel Infinity Select bvba als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Bovendien zijn zowel Infinity Select bvba als de opdrachtgever gehouden aan een vertrouwelijke behandeling van kandidaten in het kader van deze overeenkomst.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid

Opdrachten inzake werving & selectie en direct search zijn een inspanningsverbintenis vanwege Infinity Select bvba. Om die reden kan Infinity Select bvba geen garantie geven omtrent het finale resultaat van een opdracht.

De opdrachtgever blijft zelf eindverantwoordelijk omtrent de beslissing tot het aanwerven van een kandidaat en dient zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Infinity Select bvba treedt op als adviseur en rekruteringspartner van de opdrachtgever. Infinity Select bvba is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Infinity Select bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden door de opdrachtgever of derden voor schade en verliezen die veroorzaakt zijn door kandidaten die aangeworven werden na bemiddeling door Infinity Select bvba.

Artikel 5. Verbintenissen van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever een door Infinity Select bvba aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en indien er alsnog binnen de 12 maanden na de eerste voorstelling van de kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en de kandidaat, dan is de opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee. Als datum van eerste voorstelling zal de datum op het screeningsrapport van Infinity Select bvba of de datum van de email of fax met het voorstel van de kandidaat naar de opdrachtgever gebruikt worden als referentiepunt.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat in al onze bijzondere en algemene voorwaarden:
- Het aangaan van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur door de opdrachtgever met de kandidaat;
- Het laten ter beschikking stellen van de betreffende kandidaat aan de opdrachtgever via een derde partij(o.a. een uitzendkantoor);
- Het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de kandidaat of met een derde partij die hiertoe de kandidaat heeft aangeworven;
- Het aangaan van een arbeidsverhouding door de kandidaat en een andere vennootschap, waarbij de opdrachtgever en die andere vennootschap behoren tot dezelfde groep, moeder-of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.

Het is de opdrachtgever verboden gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het bruto jaarsalaris van de kandidaat zoals opgenomen in het screeningsrapport van Infinity Select bvba opgemaakt voor de opdrachtgever.

Dit artikel is van toepassing op alle kandidaten aangedragen door Infinity Select bvba en is van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat.

Artikel 6. Bemiddelingsfee

Het bedrag van de bemiddelingsfee zal worden vastgelegd op basis van de verwachte competenties van de kandidaat, de geschatte tijd om de opdracht in te vullen en het niveau van de positie binnen de organisatie van opdrachtgever. De bemiddelingsfee bedraagt een op voorhand forfaitair vastgelegd bedrag of wordt berekend op basis van een percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat, zoals bepaald in de overeenkomst met de opdrachtgever.

De factuur voor de bemiddelingsfee zal opgemaakt worden op het moment dat de kandidaat een arbeidsovereenkomst ondertekent met de opdrachtgever.

Ter berekening van een bemiddelingsfee die gebaseerd is op een percentage van het bruto jaarloon van de kandidaat zal de opdrachtgever Infinity Select bvba correct informeren over alle loonvoorwaarden inzake de afgesloten arbeidsovereenkomst met de kandidaat.

Op uitzonderlijke vraag van Infinity Select bvba is de opdrachtgever eraan gehouden een kopie van de afgesloten arbeidsovereenkomst te bezorgen aan Infinity Select bvba binnen de 5 werkdagen na aanvraag door Infinity Select bvba. Indien de opdrachtgever nalaat Infinity Select bvba correct te informeren over de loonvoorwaarden van de kandidaat , weigert om een kopie van de arbeidsovereenkomst te bezorgen of via een omweg een arbeidsovereenkomst aangaat met de kandidaat zoals besproken in artikel 5, zal Infinity Select bvba bij gebrek aan correcte informatie een vergoeding aanrekenen gebaseerd op de opgegeven loonsverwachting van de kandidaat zoals opgenomen in het screeningsrapport van Infinity Select bvba.

Directe operationele onkosten en onkosten verbonden aan de opdracht zijn ten laste van Infinity Select bvba. Uitzonderlijke kosten zoals reisvergoedingen en/of huren van vergaderruimtes kunnen slechts doorgerekend worden aan de opdrachtgever na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever.

Overige onkosten verbonden aan de werving van kandidaten (vb. geschreven en online pers) zijn ten laste van Infinity Select bvba, tenzij hierover een aparte overeenkomst werd afgesloten.

Artikel 7. Facturatie

De facturen zijn betaalbaar op de bankrekening van Infinity Select bvba binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij elke niet betaalde factuur zal een interest verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag, inclusief BTW. Iedere begonnen maand tellende als een volledige, van rechtswege en zonder aanmaning, en dit automatisch vanaf het verstrijken van de betaaltermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bovendien zal bij elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro. Als dekking van de inningskosten, onverminderd de verwijlinteresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten voordele van Infinity Select bvba. De wissels van Infinity Select bvba brengen geen enkele verandering in deze regeling en scheppen geen enkele schuldhernieuwing.

De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen.

Elk protest van de factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief en met aanduiding van de motivatie worden meegedeeld aan Infinity Select bvba. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Artikel 8. Stopzetting van de samenwerking

Beide partijen kunnen de overeenkomst stopzetten door opzeg via een aangetekend schrijven. De gehanteerde opzegtermijn van 1 maand zal ingaan bij ontvangst van het aangetekend schrijven door de wederpartij. Ondanks een schriftelijke annulatie van de overeenkomst blijven de algemene voorwaarden waaronder deze overeenkomst werd opgesteld onverminderd van toepassing.

In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, faling, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Infinity Select bvba in gevaar wordt gebracht, behoudt Infinity Select bvba zich het recht elke overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te verbreken en de bedragen van de openstaande facturen onmiddellijk op te eisen binnen de 24 uur per aangetekend schrijven. De opdrachtgever zal in dit geval geen recht kunnen laten gelden op enige schadevergoeding.

Artikel 9. Geschillen

Indien een minnelijke schikking ingeval van een geschil uitgesloten is, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Reageren niet mogelijk.

Contactgegevens

Infinity Select bvba
Gestelsebaan 63, 2980 Halle
BTW BE: 0896.207.051
E: gerlinde@infinityselect.be
T: +32 (0)496 / 70.57.71

Privacy policy
Algemene voorwaarden

Nieuws

Archieven

Alle berichten, chronologisch